บาล็อคโค สแน็ค เวเฟอร์ ฮาเซลนัท

Weight: 175g
Packaging Size: 23.5 x 9.0 x 1.9 cm.
Carton Sizes : 28.5  x 25 x 10 cm.
Shelf Life: 18
Made In: Italy