บาล็อคโค สแน็ค เวเฟอร์ ฮาเซลนัท

Weight: 45g
Packaging Size: 29.6 x 13.3 x 11.3 cm.
Carton Sizes : 31.3  x 25.1 x 28.1 cm.
Shelf Life: 18
Made In: Italy